Montessori lastentalo ry

Montessori-välineet ja valmisteltu ympäristö

Montessoripäiväkotien ja –luokkien tunnuslause on ”Auta minua tekemään itse”. Maria Montessorin työn ja kokemusten tuloksena montessoripäiväkoteihin ja –luokkiin luotiin oma välineistönsä mahdollistamaan lasten itsenäinen toiminta. Välineistön/materiaalin avulla annetaan lapselle mahdollisuus tiedonhankkimiseen ja taitojen kehittämiseen ottaen huomioon lasten kehityskaudet ja lapsen muuttuvat herkkyyskaudet.

Montessorivälineet jaotellaan seuraavasti:

Tärkeä osa montessoriympäristöä on oman kulttuurin tapojen ja ns. hyvien tapojen omaksuminen. Lapsi omaksuu ryhmän säännöt ja oppii huomioimaan muut. Ryhmä on ikään kuin sosiaalinen perhe, jossa pienimmät oppivat isommilta ja isommat auttavat pienimpiä tarvittaessa. Perusajatuksena on vapaus toimia ympäristössä ottaen toiset huomioon.

Päiväkotimme ja luokkiemme ympäristö on suunniteltu vastaamaan lasten tarpeita ja montessorivälineet ovat osa tätä ympäristöä. Aikuinen toimii linkkinä lapsen ja ympäristön välillä. Välineet on suunniteltu aina tiettyä kehitysvaihetta vasten. Opettaja esittelee välineen käyttötarkoituksen lapselle ja sitten on lapsen vuoro kokeilla, oppia ja ratkaista ongelma. Samalla lapsi voi keksiä ja oivaltaa jotain aivan uutta.

Työskentely välineillä auttaa lasta keskittymään ja palvelee myös lapsen pyrkimystä toistaa oppimaansa ja vahvistaa tietojaan ja taitojaan. Näin lapsi oppii vähitellen, omaan tahtiinsa, hallitsemaan oppimansa asian. Jokaiseen välineeseen on rajattu yksi uusi opittava asia tai käsite. Välineillä edetään askel askeleelta konkreetista kohti abstraktia. Välineistö on tehty jatkuvaksi: samaa periaatetta tai käsitettä työstävää asiaa harjoitellaan useilla eri materiaaleilla. Materiaali etenee sekä muodoltaan että käytöltään yksinkertaisesta monimutkaisempaan. Välineitä on kutakin ympäristössä vain yksi kappale. Näin lapset oppivat odottamaan vuoroaan, tekemään valintoja ja kunnioittamaan toisen työtä.

Valmistellun ympäristön ominaispiirre on sen esteettisyys. Materiaalit, välineet ja tarvikkeet ovat pääosin luonnonmateriaaleista valmistettuja, mittasuhteet ja muodot harkiten mietityt ja lapsen kokoon suhteutettuja. Materiaalien on oltava virheettömiä ja helppokäyttöisiä. Ne on kehitetty lasten itsenäistä työskentelyä tukemaan, jolloin lapset voivat itse kontrolloida tekemiään ratkaisuja. Lapsi voi itse korjata virheensä ja hänellä on mahdollisuus keksiä ratkaisu itse ja näin saada onnistumisen kokemuksia.

Maria Montessori osoitti, että lapsessa on luonnostaan vahva järjestyksentarve. Ulkoinen järjestys auttaa lasta sopeutumaan ympäristöönsä. Asioiden tietty järjestys ja rutiinit luovat turvallisuudentunnetta, mikä auttaa lasta luomaan hänen omaa sisäistä järjestystään. Välineillä ja materiaaleilla on ympäristössä oma paikkansa, jolloin lapsi tietää, mistä hakee tarvitsemansa materiaalin ja osaa myös palauttaa sen takaisin omalle paikalleen. Näin lapset osallistuvat ympäristön järjestyksen ylläpitoon ja vastuun kantamiseen materiaaleista ja ympäristöstä.

Montessorimenetelmään liittyviä välineitä ja tilaa Maria Montessori nimitti valmistelluksi ympäristöksi. Valmisteltu ympäristö on montessoripedagogiikassa yksi keskeisistä tekijöistä. Lapset voivat liikkua tilassa vapaasti, keskustella muiden kanssa ja valita itse millä materiaaleilla hän työskentelee milloinkin sekä valita työskentely paikkansa, sen, työskenteleekö hän yksin, pareittain vain ryhmässä. Hänelle kehittyy vastuu työstään ja sen loppuunsaattamisesta sekä materiaalien paikoilleen palauttamisesta. Lapset oppivat ottamaan huomioon toiset häiritsemättä tai keskeyttämättä heidän työskentelyään. Tarvittaessa lapset pyytävät apua toisiltaan tai opettajalta.